Interpellationsdebatt om Nova förlängde fullmäktige | Sverigedemokraterna i Södertälje

Interpellationsdebatt om Nova förlängde fullmäktige

Kommunfullmäktige den 25 maj genomfördes enligt samma princip som tidigare med endast ett reducerat antal ordinarie ledamöter på plats i sammanträdessalen Demokratin i Södertälje stadshus. Mötet var relativt snabbt avklarat men hade gått ännu fortare om inte interpellationsdebatten om Café Nova hade dragit ut på tiden.
Bakgrunden var att majoriteten i kultur- och fritidsnämnden har tagit beslutet att lägga ner verksamheten vid Nova, medan en samlad opposition vill att nämnden förutsättningslöst skall undersök vilka möjligheter det finns att fortsätta. Frågan hamnade i blixtbelysning genom den interpellation som Vänsterpartiets gruppledare Linda Sjögren riktat till nämndordföranden David Winerdal (KD).
Det framkom mer än väl genom den långa debatten att majoriteten i hastigt mod fattat ett illa genomtänkt och förberett beslut som den nu av prestigeskäl tvingas försvara med näbbar och klor. David Winerdal lät under KF-debatten mest av allt som en raspig 78-varvare, där han med den drucknes envishet höll fast vid att Novas verksamhet endast riktar sig till människor i 30-årsåldern samt har dålig uppslutning och därför bör läggas ner.
Det hjälpte inte att företrädare för oppositionen – däribland SD:s gruppledare Beata Milewczyk samt undertecknad – påpekade att Nova står för en mycket uppskattad och välbesökt verksamhet. Det förefaller minst sagt märkligt att närvaron, då Winerdal och kontorets tjänstemän besökt Nova, enligt uppgift varit nära nollpunkten medan den då företrädare för oppositionen hälsat på varit på topp.
Andra interpellationer på dagordningen som gav upphov till stundtals ganska livliga meningsutbyten gällde avtalet med den av kommunen synnerligen gynnade Oktoberteatern av Alexander Rosenberg (M) samt en av Metin Hawsho (L) som föreslog att behovet av LSS-lots i kommunen skulle undersökas.
När det gäller Nova lär sista ordet ännu inte vara sagt – bland de medborgarförslag som redovisades finns ett med rubriken ”Omstart för Nova”.

Skribent Tommy Hansson