Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v 12. | Sverigedemokraterna i Södertälje

Nyhetsbrev Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn v 12.

 

 

 

Sverigevänner,

Nu sparkar vi igång valrörelsen ordentligt. Vi har här inom kort flera aktiviteter som kommer att krävas en del hjälp, men för det mesta enbart deltagande. Vi tror att ni alla kommer att tycka det är mycket intressant. Viktigt är också att vi alla bjuder in andra att vara med på de aktiviteter som är öppna för att ge dem möjlighet att träffa företrädare för partiet. Både för att se vilka vi är, men också för att kunna ställa frågor direkt till oss. Vi vet att en stor del av Sveriges invånare sympatiserar med vår politik, men det som hindrar dem från att rösta på oss är stigman som har funnits under en lång tid. För att bryta denna behöver vi visa vilka vi är, inte vara rädda för att berätta att vi är Sverigedemokrater och är helt normala människor, precis som vem som helst. På detta sätt kan vi bjuda in dem i denna folkrörelse som om vi ger järnet har möjlighet att bli Sveriges största parti. På det sättet kommer vi att få mandat att påverka på riktigt och verkligen kunna vända den negativa utvecklingen som har skett i Sverige under de senaste decennierna.

 

Valkonferens

Förra helgen var det valkonferens där våra ombud Joachim Hagström och Beata Milewczyk deltog. Detta var ett viktigt delmål i partiets arbete inför valet. Här fastställdes den kommande riksdagslistan med de 60 första namnen som kommer att stå på denna. Det fanns en alternativ lista som förslag förutom den lista som valberedningen hade tagit fram. En överväldigande majoritet av ombuden röstade på valberedningens förslag. Nu återstår bara de olika distriktskonferenserna där deras riksdagslistor och landstingslistor ska fastställas innan alla kandidater och placeringar kommer att vara helt klara inför valet.

 

Torgmöte Enhörna 8 april

Vi kommer att ha vårt första torgmöte ute i Enhörna söndagen den 8 april runt lunchtid. Vi återkommer med mer detaljer vid nästa veckobrev. Vi vill här fokusera på de förändringar som majoriteten av kommunen planerar för speciellt Sandviken i Enhörna. Vi vill diskutera vår kommunalpolitik och att förändra samhällen långsamt, och inte drastiskt. Vi vill bevara Sandviken och Enhörna så mycket som det går.

Vi kommer att behöva frivilliga att hjälpa till med detta. De som har möjlighet att bidra maila till aktiv.sodertalje@sd.se. Vi får koordinera vidare därifrån. Det passar även bra att vi har medlemsträff efter, så kan man åka direkt till lokalen och ta en fika tillsammans sen.

 

Medlemsträff 8 april

Söndagen den 8 april kommer vi att ha en medlemsträff efter torgmötet ute i Enhörna.  Vi bjuder på fika och kaffe och lite annat tilltugg och dryck som vanligt. Bjud med en vän och kom med ett glatt humör.

 

Medlemsträffar i samband med KF-gruppmöten

Vi tänkte prova en ny sak inför våra KF-gruppmöten. Vi vill få till lite fler naturliga och regelbundna medlemsträffar där vi kan diskutera saker som händer i kommunen. Därför har vi bestämt oss för att innan varje KF-gruppmöte kommer vi att ha en medlemsträff. Syftet är då att prata om handlingarna som kommer att diskuteras under mötet tillsammans med medlemmar och våra kommunfullmäktigeledamöter. Dessa kommer naturligtvis ske i vår föreningslokal och det bjuds precis som alltid på dryck och lite tilltugg.

Den första av dessa kommer onsdagen den 4 april. Vi startar igång kl 16:30 så kan man sen komma när man kan. Den håller på fram tills 18:00 då nästa möte tar vid.

 

 

Nämndrapporter

 

Miljönämnden

Muntlig information Planerad skogsvårdsåtgärder 2018

Johan Persson, skogsförvaltare

 

Svårt att sammanfatta mer än att olika former av arbeten för att hålla efter skogen i kommunen. Värt att notera är att en del av det som skördas körs till Igelsta värmeverk där det omvandlas till ca 5000kW.

 

Trädsäkring i samarbete med Trafikverket kommer göras längsmed Enhörnaleden. Detta för att undvika upprepning av att träd faller ner över vägen. Sträckan som kommer säkras är mellan infarten Naturskolan och fram till infarten Underås.

 

Remiss från länsstyrelsen om handlingsplan för grön infrastruktur

 

Kontoret fann inga större invändningar emot det förslag som skickats ut.

 

Kontorets stora invändning var att tidsplanen att detta skall implementeras 2020 är snålt. Och därför vill kontoret att tidsplanen förlängs.

 

Muntlig information om odlingsstrategin

Liselotte Löthagen och Maria Wikenståhl, samhällsbyggnadskontoret

 

Södertälje kommun har en stor del bördigmark jämfört med andra kommuner, trots detta finns det idag brist på mark för odling för nya aktörer. Efterfrågan är dock stort, vilket är något som utreds för att säkra.

 

Remissversion skogspolicy för Södertälje Kommun

 

Uppdrag av miljönämnden: Göra en översyn av kommunens skogspolicy 2008.

 

Remissförslag från miljökontoret

 

Omfattningen minskas från 23 sidor till 16

 

Förändrad layout, bilderna skall väcka intresse och förstärka innehållet

 

Fem övergripande mål

 

Tydligare målinriktning för skogsskötsel

  1. Förstärka naturvärden
  2. Förstärka upplevelsevärden
  3. Hållbar produktion

Tagit bort zonindelningen men hänsyn till geologisk lokalisering

Förtydligat prioriterade skötselmetoder

Årlig uppföljning i miljönämndens årsredovisning

 

Remisstid: 31 maj sista svarsdag

 

Utskick till:

Berörda nämnder och råd

Ideella föreningar – Magnus Jonsson bad om ett förtydligande om man tillgodosett föreningar som tillvaratar funktionshindrades intressen. Vilket det har gjorts, detta framgick inte i framställan.

 

MN beslutade att godkänna kontorets förslag med de ändringar S/MP lagt in.

 

Remiss samråd om detaljplan för Oxelgrenshagen

 

MN antog kontorets yttrande som sitt eget.

 

Stadsbyggnadsnämnden 20 mars 2018

  • 3. Grön infrastruktur

Kommunens remiss till förslaget om ”Grön infrastruktur” presenterades. Södertälje kommun ställer sig bakom förslagets ”ambitionsnivå” men menar att det 260-sidiga (!) dokumentet bör kortas rejält. Beslut tas i kommunstyrelsen den 27 april.

  • 4. Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

Kommunens remissvar går ut på att förslaget är alltför mycket fokuserat på Stockholms stad och borde ha ett vidare regionalt perspektiv

  • 7. Planbesked Karleby 2:2

Vittraskolan vill omvandla en tidigare delvis eldhärjad lärarbostad vid Östertälje IP till förskola. SBN instämde i kontorets förslag att eventuella kulturhistoriska värden bör utredas samt om platsen är lämplig för en förskola innan planarbete kan inledas.

  • 8. Tidsbegränsat bygglov för tältbyggnad t o m 2022-12-15

Kommunen vill förlänga bygglovet för tältanordning vid Tvetatippen. SBN och kontoret bifaller förslaget.

  • 9.Bygglov nybyggnad av plan 7 i kvareteret Turkosen 13

Ansökan om bygglov för den aktuella byggnaden beviljas.

Informationsärende om Orionkullen

Stina Norrbom från kontoret informerade om översiktsplanen för området kring Orionkullen i den så kallade Östra stadskärnan. Planen omfattar tunnelnedfart, park samt kvarteren Lyran och Tellus och Ekdalsgatan. Trolig byggstart 2019.

 

 


 

 

Andreas Birgersson

Politisk Sekreterare

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

 

andreas.birgersson@sd.se

070-621 56 21