Sverigedemokraterna i Södertälje | Sverigedemokraterna i Södertalje | Sida 5

Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn

Välkommen till Sverigedemokraterna Södertälje/Nykvarn!

 

 • Nyhetsbrev v. 23

  Av Andreas Birgersson den 11 juni, 2017
  0

   

   

   

   

  Ibland känns det som att veckorna går alldeles för fort. Samtidigt är det väldigt skönt att så mycket händer just nu. Tillvaron blir väldigt spännande och det vi gör spelar verkligen roll! Den gångna veckan har vi ägnat åt att planera våra medlemsaktiviteter. Vi hade även ett nämndegruppsammanträde där vi diskuterade en del angelägenheter som sker runt om i kommunen. Alltsamman var väldigt produktivt och ni kommer att få höra mer om detta de kommande veckorna.

   

  SD2018

   

  Som de flesta av er nog vet hade vi en nationell valupptaktskonferens i Norrköping i helgen. Vi var 10 personer från Södertälje och Nykvarns kommuner. Det var den största konferens som Sverigedemokraterna har hållit. Vi var över 1000 Sverigevänner som deltog. Under dessa två dagar hade vi olika föreläsningar, workshops, och en hel del peppande inför det stundande valarbetet.

   

  Några av nyheterna som presenterades var en SD app som inte är helt färdig än. Officiell lansering ska ske i höst. Däremot finns den att ladda ner både för Android och Iphone redan nu. Sök på SDapp (ett ord) så kommer den upp. Med den får alla kontinuerlig information om vad som händer inom SD samt sammanfattningar och kommentarer om vår politik. Vi kommer också att den vägen få relevanta artiklar som skrivs om oss, och av oss. Vi kommer även att i framtiden få lokala nyheter från de lokala föreningarna, och även en nationell och lokal kalender kommer att finnas i appen. Alla funktionerna finns inte än men kommer att läggas till efterhand, men den fungerar redan nu som den är men med begränsningar. Den är till både för medlemmar och för vem som helst som vill veta mer om oss.

   

  En annan stor nyhet är den nya kommunikationsplanen. Den innebär en stor förändring jämfört med tidigare. Politiken har inte förändrats, men hur vi ska prata med allmänheten och även vilka vi ska fokusera på har förändrats. Den största skillnaden är att vi ska fokusera på att visa upp oss. Att verkligen visa vilka vi är på riktigt (inte rasister/fascister/extremister), alltså helt vanliga svenskar som är oroade för framtiden. Vi ska även prata om problemen vi ser men framförallt fokusera på de lösningar vi har. Allmänheten håller till stor del med oss i våra politiska ambitioner och i våra förslag. Däremot är många försiktiga med att stödja oss och rösta på oss på grund av vad de associerar oss med. Den uppdaterade kommunikationsplanen kommer att släppas officiellt i höst, men deltagarna av konferensen har redan fått var sin förhandskopia.

   

  De från oss som deltog har pratat mycket om våra upplevelser och de intryck vi fick från konferensen och ni kommer absolut att se att detta har påverkat oss. Vi känner verkligen att detta är rätt väg, och det speglar de tankar vi själva har haft sedan tidigare. Det innebär inte några större förändringar i våra planer utan detta är en affirmation av det som vi redan har sett, känt, och planerat för innan.

   

   

  Budgetgruppen

   

  Budgetgruppen är den grupp som vi har tillsatt för att jobba fram SDs budget för Södertälje Kommun inför valåret 2018. Där vill vi visa exakt vad vi har för lösningar för att göra Södertälje till en kommun som fler kommer att känna sig stolta att bo i eller vilja flytta till. Vår målsättning är också att komma till en situation där fler företag väljer att etablera sig här både för den goda infrastrukturen i kommunen och för den goda utbildning och kompetens som våra invånare har.

   

  Några av de områden som vi kommer att fokusera på är ökad trygghet och säkerhet i Södertälje, en hållbar ekonomi i balans, god utbildning för alla, och att göra det attraktivt för företag att etablera sig i Södertälje. Gruppen kommer att träffas ett par gånger i månaden för att stämma av allting, men mellan mötena jobbar vi enskilt.

   

  Vi vill gärna höra från er vad ni vill se i den kommande budgeten. Vilka områden anser ni vara viktiga? Vi gjorde ju en medborgarenkät nyligen där vi fick höra från en del Södertäljebor vad de tyckte var viktigt för dem. Vi vill gärna höra från fler. Det är bara att skriva ett meddelande här på facebook, eller maila in till sodertalje@sd.se.

   

  Utarbetandet av SDs Budgetförslag för Södertälje Kommun kommer att pågå under hela sommaren, och ett första utkast kommer att presenteras i slutet av augusti.

   

   

  —————————————————–

   

  Vi vill även påminna alla som läser nyhetsbrevet om att vi har en föreläsning nu på tisdagen den 13:e Juni om SDs energipolitik kl 18:30 i Stadshuset i Södertälje. Det är anmälan som gäller, och ni kan göra det till sodertalje@sd.se. Vi tror det kommer bli väldigt intressant och vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att delta. Hoppas vi ses där!

   

  Glöm inte bort att dela med er av vårt nyhetsbrev till era vänner och bjud också in vänner och bekanta till att gilla vår Facebooksida och till att följa oss.

   

   

 • Bemärkta Södertälje-profiler (I):

  Av Andreas Birgersson den 8 juni, 2017
  0

  Den helige Ansgar(801-865) på en ikonbild.

   

  Ansgar färdades troligen genom Södertälje

   

  I den första av en planerad serie artiklar om bemärkta Södertälje-profiler skriver jag här om Nordens apostel, Sankt Ansgar. Denne var naturligtvis inte från Södertälje men har ändå i viss mån präglat vår stad, varför jag tycker det kan vara befogat att inleda artikelserien med just honom.

  Ansgar föddes i Fouilloy nära Amiens i vad som nu är Frankrike 801 och avled i en sjukdom i Hamburg 865. Han blev i ungdomen munk i Benediktinerorden och i tidernas fullbordan ärkebiskop i stiftet Hamburg-Bremen. Det sägs att Ansgar sörjde över att nödgas dö ”sotdöden” – han hade mycket hellre velat avsluta sin levnadsbana som en martyr för Kristus.

  Vi vet förhållandevis mycket om den helige Ansgar tack vare den handskrivna biografi – Vita Anskarii (Ansgars liv)- som författades av hans lärjunge Rimbert efter apostelns död. Rimbert medföljde Ansgar på dennes missionerande till svearna och efterträdde honom också som ärkebiskop i Hamburg-Bremen 865. http://popularhistoria.se/artiklar/ansgar-kristnade-birka/

   

  Attack av vikingar


  Innan Ansgar anlände till Birka på ön Björkö i Mälaren (som i dag tillhör Ekerö kommun) under tidsperioden 829-831 hade han på inbjudan av den kristne danske konungen Harald Klak gjort en icke fullbordad missionsresa i riktning mot Danmark. Klak och kristendomen hade svagt stöd i Danmark och Ansgar föredrog att stanna söder om Elbe på tyskt område, där han inrättade en skola för danska gossar.

  Några år därefter var det så dags för Ansgar och hans följeslagare att bege sig till svearnas rike och dess huvudort Birka. Med honom på den strapatsrika resan var Rimbert samt munken Witmar. Ungefär halvvägs utsattes dock ressällskapet, som förutom av missionärerna utgjordes av köpmän, för en attack av pirater i form av vikingar, vilka lade beslag på såväl skepp som ägodelar inklusive 40 böcker avsedda för gudstjänstbruk.

  Värst av allt var kanske dock att piraterna ävenledes tillägnade sig de dyrbara gåvor munkarna/missionärerna medförde från den tysk-romerske kejsaren Ludvig den fromme i syfte att inte komma tomhänta vid mötet med potentaterna i Birka.

  Efter det föga vänskapliga mötet med vikingarna nådde det fromma sällskapet omsider Björkö och Birka sedan man tvingats tillryggalägga betydande avstånd till fots och, när man stötte på vattendrag, nyttja de båttransporter som stod till buds. Avsaknaden av gåvor till trots blev de kristna förkunnarna med Ansgar i spetsen vänligt mottagna av sveakonungen Björn. Först hade de besökt Hovgården på grannön Adelsö för att inhämta formellt tillstånd att besöka Birka.
    

  Ärkebiskop och påvligt sändebud

  Vy över Sankt Ansgars katolska kyrka och Zacharias Anthelius park. Foto: Tommy Hansson


  Vi kan läsa följande i den nyöversättning av Rimberts skildring som utgavs 1986: ”När kungen hade fått reda på deras uppdrag, diskuterade han saken med sina män och gav dem sedan med allas bifall tillstånd att vistas där och predika Kristi evangelium.”

  Efter ett och ett halvt år återvände Ansgar till tyskt område och kunde då till kejsar Ludvig överlämna ett brev från sveakungen Björn, enligt uppgift av Rimbert ”skrivet på svenskarnas speciella sätt” (det vill säga sannolikt med runor).

  Kejsaren beslöt nu att instifta ett nytt ärkestift norr om floden Elbe med säte i Hamburg. Ansgar utsågs 834 av påven Gregorius IV till ärkebiskop tillika påvligt sändebud i den dåtida världens norra utmarker, ett för kristna missionärer livsfarligt område där de beryktade vikingarna med sin hedniska tro på asagudarna inte brukade lägga fingrarna emellan.   

  Nådens år 845 blev skickelsedigert för Ansgars hemstad Hamburg i norra Tyskland. En stor vikingaflotta angrep då staden och lade den i grus och aska. Kyrkan och dess boksamling tillspillogavs, men Ansgar lyckades rädda kyrkans heliga reliker undan förödelsens styggelse.

   

  Flerhundraårig process


  I Birka jagades efter några års verksamhet de kristna predikanterna på flykten. Det hjälpte inte att militärbefälhavaren i staden, Hergeir,  låtit döpa sig – den hedniska reaktionen var för stark. Ansgar beslöt sig i detta läge för att återvända till Birka för att om möjligt åter få fart på den kristna missionen. Detta skedde i början på 850-talet, då Ansgar var en mogen man i dryga 50-årsåldern.

  Ansgar mottogs med glädje av sveakonungen, men i övrigt var opinionen inte särskilt vänligt stämd gentemot anhängarna av Vite Krist. Frågan om de kristna skulle få tillåtelse att föra ut sitt budskap i Birka fick avgöras genom officiell lottning, den första kända i svensk historia. Lotten utföll till de kristnas fördel och Erimbert blev ny präst i Birka medan Ansgar återvände till sitt ärkebiskopsdöme där Bremen 864, året före Ansgars död, utsågs till ny ärkestiftsstad.

  Inte heller denna gång lyckades kristendomen bita sig fast på Birka. När ärkebiskopen Unni besökte Birka 935 fanns inte ett spår kvar av den kristna tiden. Kristnandeprocessen i dåtidens Sverige tog flera hundra år i anspråk. Den förste kungen som lät döpa sig var Erik segersäll, men han avföll efter en tid till hedendomen. Eriks son, Olof Skötkonung, blev den förste svenske monarken att döpa sig och hålla fast vid den kristna tron. Dopet skedde enligt traditionen vid Husaby källa i Västergötland år 1008. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kristnande

   

  Ansgar och Södertälje

  Ansgarsmonumentet i Birka på Björkö.


  Hur var det då med Ansgars möte med Södertälje, Taelghia?

  Att Nordens apostel verkligen passerade förbi här är mer än troligt eftersom den dåvarande vikingatida bosättningen var belägen längs den närmaste vägen mellan Saltsjön (Östersjön) och Mälaren. Trafiken på denna vattenled var viktig för de centrala orterna Helgö (400-700-talen), Birka (700-900-talen) samt Sigtuna (900-talet och framåt).

  Båtfärder mellan Östersjön och Mälaren var möjliga tack vare det vid den tiden högre vattenståndet. När markhöjningen började göra sig gällande gick det att släpa skeppen över de grundare partierna. På 1000-talet hade det blivit alltför grunt släpning, men detta gick att avhjälpa genom att farkosterna då rullades på stockar. Under Ansgars tid var det troligen släpning som gällde. Ursprunget till den nuvarande Södertälje kanal stod klart 1819 under Carl XIV Johans regenttid. Bygget hade påbörjats 13 år tidigare och till betydande del utförts av ryska krigsfångar. https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dert%C3%A4lje_kanal

  Om Ansgar och hans medresenärer stannade till i Taelghia känner vi inte till, men att platsen var bebyggd vet vi genom arkeologiska undersökningar. Däremot vet vi att Sankt Ansgars katolska församling och kyrka med anor sedan 1966 strax öster om kanalen är uppkallad efter honom. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ansgar

  1834 restes på Borgberget i Birka, beläget innanför den gamla borganläggningen, det så kallade Ansgarsmonumentet för att markera 1000-årsminnet av Ansgars första missionsresa.

   

   

  Tommy Hansson

 • Nyhetsbrev v. 22

  Av Andreas Birgersson den 2 juni, 2017
  0

   

   

  Denna och förra veckan är det en del som har hänt och är på väg att hända. Vi skriver idag om vårt torgmöte i Södertälje under förra helgen och den konferens som våra representanter ska åka på idag fredag. Vi har även med en liten uppdatering kring ett föregående nyhetsbrev angående platspengen till våra skolor i kommunen.

   

  Torgmöte i Södertälje den 27 Maj

  Några av de representanter som var med under torgmötet

  Vi kickade igång valåret med att ha ett torgmöte på gågatan i Södertälje där våra representanter fick möta Södertäljes medborgare. Vi hade en medborgarenkät som alla som ville fick möjlighet att fylla i där vi ställde 3 frågor om vad våra medborgare tycker om kommunen och vilka frågor som engagerar dem mest. Det var väldigt många som fyllde i och det ska bli spännande att se sammanställningen av denna. Engagemanget var väldigt stort och det kändes väldigt lyckat!

   

  Vi vill därför passa på att poängtera att vi behöver fler som engagerar sig i SD i Södertälje och som vill jobba med oss i politiska frågor och möta och representera våra kommuninnevånare! Det är en väldigt bra erfarenhet och är en väldigt positiv upplevelse. Det är många som är intresserade av oss och vår politik, och vi behöver synas mer.

  Vi har ett nytt tillfälle under Nykvarnsdagen, tisdagen den 6 Juni att vara med och synas mer i Nykvarn. Alla som vill vara med och delta får gärna ta kontakt med vår andre vice ordförande i föreningen Joachim Hagström. Ni kan nå honom på hans mail joachim.hagstrom@sd.se.

   

  SD 2018 – Konferens

  Nu i helgen har vi tio representanter från kommunen som ska åka på Sverigedemokraternas valupptaktskonferens inför valet 2018. Vi kommer att åka ner redan idag (Fredag) för att ha en kick-off middag tillsammans. Vi kommer sedan att ta del av det konferensen erbjuder under lördagen och söndagen. SDs nya kommunikationsplan kommer att lanseras under konferensen och det kommer att vara ett flertal seminarier och föreläsningar under båda dagarna. Det kommer att bli väldigt spännande att se vad som erbjuds och vi hoppas att gruppen som åker ner kommer att bli ännu mer sammansvetsad inför det stundande valarbetet. Alla representanter i kommunföreningen var inbjudna och vi hade hoppats på att än fler skulle haft möjlighet att delta.

   

  Valet 2018 är verkligen ett ödesval där Sveriges framtid under en lång tid framöver kommer att avgöras. Det är viktigt att vi som SDs partiförening i Södertälje och våra medlemmar står starka och väl förberedda inför detta arbete att visa att vi är det parti som kan få Södertälje kommun på rätt köl igen. Vi målsättning är att vi skall bli det andra största partiet i Södertälje, om vi inte lyckas bli det största (men det ska mycket till).

   

  Uppdatering kring platspengen för kommunala skolor

  Vi skrev i ett tidigare nyhetsbrev v. 18 om hur man i Södertälje har valt att fördela 40% av skolpengen till skolorna baserat på socioekonomiska faktorer för elevgruppen som går i skolan. Vi var skeptiska till denna fördelning och var frågande om det verkligen fungerar, och om det är försvarbart. StockholmDirekt (ett nättidning) har nyligen granskat skolor i Stockholms stad, och har kommit fram till några väldigt intressanta slutsatser. Ni hittar artikeln i sin helhet här.

   

  De går igenom hur platspengen fungerar i Stockholm och att det i slutändan är upp till skolorna hur de vill fördela pengarna. Det är inte säkert att de används på det sätt det är tänkt. Tanken däremot är att de ska hjälpa till att öka resultaten för de elever som har en kämpig bakgrund. I det allra flesta fall innebär det att dessa barn inte har svenska som modersmål och kommer från en invandrarbakgrund.

   

  Resultaten av deras undersökning visade att dessa åtgärder, alltså att ösa pengar över dessa skolor, inte hjälpte. Det var faktiskt färre elever som blev behöriga till gymnasiet 2016 än 2011 bland dessa skolor. Vi kommer att behöva titta på detta närmare, och även få ut mer fakta om hur det fungerar i Södertälje då detta inte är tillgängligt för oss än. Vi kommer att prata med förvaltningen och göra en grundligare undersökning inför budgetarbetet. Resultaten får ni se då.

   

   

  ———————————————

   

  Glöm inte att dela med er av nyhetsbrevet till dem ni tror skulle vara intresserade av att höra om vårt arbete i kommunen. Kommentera gärna vad ni tycker om våra satsningar och om hur vi kan göra det bättre. Vi vill vara så transparenta som möjligt i vårt arbete och hoppas att det uppskattas av er! Alla tips och idéer tas emot med stor glädje.

   

 • Darför deltog inte SD Södertälje på Pridefestivalen förra helgen

  Av Andreas Birgersson den 27 maj, 2017
  0

  SD Södertälje deltog inte i Pridefestivalen i Södertälje förra lördagen. Vi blev kritiserade för detta och här kommer två artiklar som blev publicerade i LT om varför vi inte deltog.

   

  SD om Pride i Södertälje: Kränkande att se halvnakna människor utan hämningar

  Beata Kuniewicz, Gruppledare SD Södertälje

   

  Därför deltar jag inte i pridefestivalen

  Tommy Hansson, Ledamot i Fullmäktige Södertälje Kommun

 • Nyhetsbrev v. 20

  Av Andreas Birgersson den 20 maj, 2017
  0

   

  Den här veckans nyhetsbrev fokuserar på Kommunstyrelsen och ett speciellt beslut som togs där nyligen som vi är kritiska mot. Vi anser att majoriteten i Kommunstyrelsen har valt att fatta några väldigt oortodoxa beslut vilka ligger utanför gängse praxis. De har inte gjort något formellt fel men dessa beslut väcker många frågor.

   

  Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde.

   

  Information från polisen:

   

  Polisområdeschef Max Åkerwall informerade om att poliser från Södertälje deltog i arbetet som följde efter terrordådet på Drottningsgatan i Stockholm den 7 April.

   

  Vardagsarbete är inriktat på att minska ärendebalansen och klara upp fler brott.

  Polisen i Södertälje har en ökad bemanning inför Valborg.

   

  Aktuella uppgifter om flyktingmottagning Jan 1 – April 25

  Antalet asylsökande: 842

  Antalet flyktingar: 217

   

  Uppdrag gällande granskning av kommunstyrelsens uppsikt.

   

  Granskningen visar att KS till största delen utövar sin uppsikt över nämnder och styrelser genom ordinarie budgetuppföljning. Då denna är samordnad mellan förvaltningsorganisationen och kommunkoncernen får KS en överblick. Därmed har de en grundläggande uppsikt över nämnderna och bolagsstyrelserna. Dock anses inte processen ge tillräckligt bra insikt i verksamheten och KS har därför på förslag från kommunstyrelsens kontor gett förvaltningen i uppdrag att under våren 2017 återkomma med förslag på hur processen kan förbättras. Vilken översikt och detaljinformation Kommunstyrelsen behöver för att kunna styra verksamheten måste klargöras.  Dessutom måste det tydliggöras vad som skall fokuseras på samt hur informationsinhämtningen skall gå till. Det behöver också klargöras hur dialogen med nämnder och styrelser skall genomföras.

   

  Avtal om genomförande av Södertäljes International Football Cup (SIFC)

   

  Södertälje Inter FC har ansökt om bidrag för att fortsatt kunna genomföra SIFC. för 2017 föreslås detta att uppgå till 500 000 kr. Finansiering för kommande år får beaktas i Mål och budget 2018-2020. Vi har yrkat på avslag på förslaget och lämnat in skriftlig reservation.

   

  Angående beslutet att upprätta ett avtal med Södertälje International Football Cup

   

  Det märkliga är att detta ärende först togs upp i Kultur och Fritidsnämnden, och där nekades SIFC att få något bidrag på grund av att de kom in sent med sin ansökan. Ett annat skäl var att inga av Södertälje kommuns ungdomsföreningar skulle delta. Det fanns dessutom en tidigare överenskommelse om att de endast skulle få bidrag under två år Därefter skulle de vara självständiga. De har de senaste två åren fått bidrag till sin verksamhet och därför ansåg nämnden att det var dags för dem att få pengar från privat håll.

   

  Trots detta körde Kommunstyrelsen helt plötsligt över Kultur och Fritidsnämnden och gav förvaltningen i uppdrag att sluta ett avtal med SIFC på tre år och som ni kan läsa ovan initialt ge dem 500 000 kr i år. Resterande år ska utvärderas senare. Det vanligaste argumentet till att stödja fotbollsföreningar i Södertälje är att det bidrar till Södertäljes ungdomar. I det här fallet är inget av våra ungdomslag inblandade. Det innebär att  Södertälje kommun kommer att sponsra internationella lag att komma hit och spela en turnering och kommunen står för i princip alla kostnader: kost, logi etc. Detta utan att det bidrar till kommunen eller dess invånare över huvud taget. Därför är vi väldigt oförstående.

   

  Sverigedemokraterna och Moderaterna var de enda som reserverade sig mot beslutet.

   

  Vår reservation är bifogad – reservationKS20170428.docx