Politik | Sverigedemokraterna i Södertälje

Politik

 

 

 

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet,
eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen
från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning,
gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande
naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och
miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av och är lika inför lagen. Ett samhälle där alla
medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Genom
att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet,
individualism och gemenskap, hoppas vi kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt
är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre sammanhållning.

 

 

Sverigedemokraterna Södertäljes prioriterade områden och åtgärder:

 

Äldrevården

 • Stoppa besparingskraven på äldrevården.
 • Reformera om hemtjänsten till att inkludera fler aktörer men ställa höga och samma krav på alla.
 • – Förbättrade arbetsvillkor för personal inom äldreomsorgen.
 • – Personalen ska få större inflytande över arbetet och sitt eget schema.
 • – Gör dem mer delaktiga och sedda.
 • – Ge fler rätt till heltid.
 • – Heltid ska vara normen och inte undantaget.
 • Inför högre personalkontinuitet för brukarna.
 • – Ska oftare vara samma personal som vårdar brukare.
 • Inför en matreform för våra äldre med näringsrik, god och nyttig mat som helst lagas på plats.
 • Inför rätten att förstå och bli förstådd för våra äldre.
 • – Våra äldre har rätt att förstå sina brukare, och rätten att bli förstådd av densamma.
 • Inrätta en volontärförmedling som kan förmedla frivilliga äldrestödspersoner.
 • – Dessa kan utföra uppgifter som inte är inkluderade i vårdpersonalens uppgifter som att läsa för dem, gå en promenad med dem, ta sig tid att lyssna och samtala eller andra vardagliga sysslor.
 • Inrätta en äldre- och handikappombudsman.

 

 

Utbildning

 • Garantera en trygg skolmiljö för elever i skolan.
 • – En av de största utmaningarna för skolan i Södertälje.
 • Återinför förberedelseklasser för elever som inte talar svenska/nyanlända.
 • Inför jourskola/klass för elever som har extra stort behov av stöd och resurser.
 • Inför pliktskola/klass för elever som har begått grövre brott.
  • – ”Elever som äventyrar övriga barns trygghet bör omplaceras till särskilda specialenheter, vilket vi kallar pliktskola.” – Stefan Jakobsson (Skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna)
 • Inrätta en likvärdig skola på lika villkor.
  • – Jämna ut skolpengen mellan skolorna så att den blir rättvis.
 • Resurscentrum ska vara tillgängligt till alla skolor och elever som har behov.
 • Inrätta relationsstärkande åtgärder mellan lärare, elever och föräldrar.
 • Resursinventera på skolorna.
 • Inför en språkpolicy på svenska i skolorna och klassrummen.
  • – Krav på svenska i alla klassrum (undantag för språkinriktningar på skolor och program etc.)
  • – Höga krav på språkkunskaper inom svenska vid anställning av lärare.

 

 

Integration och trygghet

 • Hembesök för alla som ansöker om försörjningsstöd.
  • – Bekämpa trenden av växande utanförskap i Södertälje.
  • – Kommunstyrelsen skall fokusera på att i samverkan med berörda nämnder verka för att situationen i de så kallade utanförskapsområdena förbättras, icke minst vad avser trygghet och säkerhet för invånarna.
 • Ta fram en långsiktig handlingsplan för de ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet och permanent utanförskap.
  • – Utred på vilket sätt polisen, socialtjänsten, skolorna och civilsamhället kan bättre samarbeta för ungdomars bästa.
  • – Nolltolerans mot brottslighet och vandalism tillämpas så att lagöverträdelser får direkta konsekvenser för överträdarna.
 • Utred arbetsmarknadsåtgärderna och de organisationer och företag som är involverade för att se över vad som faktiskt fungerar och leder till ett riktigt jobb.
  • – Människor ska inte sitta fast i arbetsmarknadsåtgärder i flera år.
  • – De icke-fungerande verksamheterna ska läggas ner.
  • – Fungerande verksamheter ska breddas och utökas.
 • Inrätta en nattvandrarsamordnare som koordinerar och styr upp nattvandrarverksamheten i kommunen.
 • Verka för att utöka kameraövervakningen i kommunen för att förebygga brott.
 • För ett närmare samarbete med kvinnojouren.
  • – Tillsätt ett bidrag på 2 mkr per år till kvinnojouren.
  • – Kommunledningen bör samarbeta med kvinnojouren i syfte att hitta fler bostäder för akuta boenden till utsatta kvinnor.
 • Se över och rusta upp den fysiska miljön i kommunen.
  • – ex. mer och bättre belysning kring gångstråk etc.
  • – Verka för att den fysiska miljön i kommunen ska ingjuta en känsla av trygghet hos invånare.

 

 

För de som är intresserade av att läsa mer hittar man vårt förslag till budget från förra året här.

 

 

 

Övriga prunkter:

Invandring och mångkultur: Kommunen skall upprätta ett mångkulturellt bokslut så att kostnaderna för massinvandringen och mångkulturen klart framgår. I väntan på att regeringen övergår till en rimligare immigrationspolitik skall befintliga avtal mellan kommunen och migrationsverket ses över. Hitkommande skall ta seden dit de kommer för att kunna assimileras i vårt svenska samhälle. Heltäckande klädsel på kommunala arbetsplatser förbjuds.

Skola och utbildning: Ordning och reda i skolan prioriteras. Lärarnas roll stärks. En stödperson för lärare i utsatta områden inrättas. Sommarskola för behövande elever inrättas, liksom jourskola för stökiga och mobbande elever. Vuxennärvaron i skolan ökas. Skolk anmäls alltid till föräldrarna. Specialanpassade påbyggnadskurser i svenska för kvalificerade yrkesgrupper med invandrarbakgrund införs i syfte att öka dessas konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Äldreomsorg: Det är en självklarhet att våra äldre invånare, som slitit under ett helt yrkesliv för att bygga upp vårt välfärdssamhälle, i slutet av sina liv skall tillförsäkras en trygg och dräglig levnadsstandard. Kommunen skall inrätta en enhet för trygghets- och kvalitetsinspektion med uppgift att kontinuerligt inspektera alla äldreboenden. Bort med SMS-jobben och bemanningsföretagen, som skapar otrygghet hos de äldre vilka behöver kontinuitet när det gäller vårdpersonalen.

Barnomsorg och förskola: Mindre barngrupper bör eftersträvas och alternativa driftsformer komma i fråga. Ingen uppdelning efter etnisk tillhörighet då assimilering mellan svenska barn och barn med invandrarbakgrund bör uppmuntras. Jämställdhet en självklarhet men flummig så kallad genuspedagogik är inte rätt väg att gå. Arbetssökande skall alltid inge utdrag ur polisens belastningsregister.

Lag och ordning: Samarbetet mellan kommunen och polisen skall fortsätta och vidareutvecklas, särskilt i syfte att förhindra ungdomsrekrytering till organiserad brottslighet. Kommuninvånarna måste kunna uppehålla sig på gator och torg utan att riskera liv och lem, varför kompletterande ordningsfrämjande åtgärder som anlitande av vaktbolag samt ökad kameraövervakning på utsatta platser bör komma i fråga.

Miljö: En ren och prydlig utemiljö prioriteras genom att miljöbovar, inte minst dem som dumpar avfall i naturen, automatiskt polisanmäls. Kusens backe bevaras som ett orört skogsområde för motion och rekreation. Strandskydd och parker fredas. Ohygieniska tält- och kåkstäder på kommunal mark avhyses i förekommande fall.

Kultur och fritid: Kultur är en viktig del i människors tillvaro, men samtidigt måste det betonas att varje satsad skattekrona på kulturen stjäl resurser från kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Viktigt är att bevara Torekällbergets friluftsmusem och Biologiska museet, vilka är väsentliga delar av Södertäljes svenska kulturarv. De kommunala anslagen till den vänsterpropagandistiska Oktoberteatern slopas. Stärk tjejidrottens ställning.

Bostäder: Ökat bostadsbyggande uppmuntras såvida inte värdefulla miljö- och kulturvärden hotas. Kommunen bör vara restriktiv med utförsäljning av kommunal egendom. Vid byggnation i kommunens centrala delar tillses så att erforderligt antal parkeringsplatser finns i anslutning till bostadshusen. Parkeringssituationen förbättras så att parkeringshusen blir mer tillgängliga och billigare för allmänheten att använda.