Politik | Sverigedemokraterna i Södertälje

Politik

SD:s åtta punkter för ett bättre Södertälje/Nykvarn

1. Invandring och mångkultur: Kommunen skall upprätta ett mångkulturellt bokslut så att kostnaderna för massinvandringen och mångkulturen klart framgår. I väntan på att regeringen övergår till en rimligare immigrationspolitik skall befintliga avtal mellan kommunen och migrationsverket ses över. Hitkommande skall ta seden dit de kommer för att kunna assimileras i vårt svenska samhälle. Heltäckande klädsel på kommunala arbetsplatser förbjuds.

2. Skola och utbildning: Ordning och reda i skolan prioriteras. Lärarnas roll stärks. En stödperson för lärare i utsatta områden inrättas. Sommarskola för behövande elever inrättas, liksom jourskola för stökiga och mobbande elever. Vuxennärvaron i skolan ökas. Skolk anmäls alltid till föräldrarna. Specialanpassade påbyggnadskurser i svenska för kvalificerade yrkesgrupper med invandrarbakgrund införs i syfte att öka dessas konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

3. Äldreomsorg: Det är en självklarhet att våra äldre invånare, som slitit under ett helt yrkesliv för att bygga upp vårt välfärdssamhälle, i slutet av sina liv skall tillförsäkras en trygg och dräglig levnadsstandard. Kommunen skall inrätta en enhet för trygghets- och kvalitetsinspektion med uppgift att kontinuerligt inspektera alla äldreboenden. Bort med SMS-jobben och bemanningsföretagen, som skapar otrygghet hos de äldre vilka behöver kontinuitet när det gäller vårdpersonalen.

4. Barnomsorg och förskola: Mindre barngrupper bör eftersträvas och alternativa driftsformer komma i fråga. Ingen uppdelning efter etnisk tillhörighet då assimilering mellan svenska barn och barn med invandrarbakgrund bör uppmuntras. Jämställdhet en självklarhet men flummig så kallad genuspedagogik är inte rätt väg att gå. Arbetssökande skall alltid inge utdrag ur polisens belastningsregister.

5. Lag och ordning: Samarbetet mellan kommunen och polisen skall fortsätta och vidareutvecklas, särskilt i syfte att förhindra ungdomsrekrytering till organiserad brottslighet. Kommuninvånarna måste kunna uppehålla sig på gator och torg utan att riskera liv och lem, varför kompletterande ordningsfrämjande åtgärder som anlitande av vaktbolag samt ökad kameraövervakning på utsatta platser bör komma i fråga.

6. Miljö: En ren och prydlig utemiljö prioriteras genom att miljöbovar, inte minst dem som dumpar avfall i naturen, automatiskt polisanmäls. Kusens backe bevaras som ett orört skogsområde för motion och rekreation. Strandskydd och parker fredas. Ohygieniska tält- och kåkstäder på kommunal mark avhyses i förekommande fall.

7. Kultur och fritid: Kultur är en viktig del i människors tillvaro, men samtidigt måste det betonas att varje satsad skattekrona på kulturen stjäl resurser från kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Viktigt är att bevara Torekällbergets friluftsmusem och Biologiska museet, vilka är väsentliga delar av Södertäljes svenska kulturarv. Inträdesavgifter införs på Torekällberget. De kommunala anslagen till den vänsterpropagandistiska Oktoberteatern slopas. Stärk tjejidrottens ställning.

8. Bostäder: Ökat bostadsbyggande uppmuntras såvida inte värdefulla miljö- och kulturvärden hotas. Kommunen bör vara restriktiv med utförsäljning av kommunal egendom. Vid byggnation i kommunens centrala delar tillses så att erforderligt antal parkeringsplatser finns i anslutning till bostadshusen. Parkeringssituationen förbättras så att parkeringshusen blir mer tillgängliga och billigare för allmänheten att använda.