Reservation/särskilt yttrande tekniska nämnden 20180531 | Sverigedemokraterna i Södertälje

Reservation/särskilt yttrande tekniska nämnden 20180531

Tekniska nämnden

 

Avvikelse från råd och anvisningar för uteservering

Offside Sportsbar i Södertälje AB kommunicerade under våren 2018 med Samhällsbyggnadskontoret om att de hade en mening att bygga om och förnya sin uteservering. Enligt tidigare beslut fanns det tydliga riktlinjer att följa hur byggnationer kan och ska uppställas.

Av en händelse har nu Södertälje kommuns förvaltning upptäckt att Offside Sportsbar i Södertälje AB inte följt de riktlinjer som fanns.

Övriga partier menar att säsongen av sommaren är för långt inpå. Att utkräva av Offside Sportbar i Södertälje AB att göra det som bestämmelserna kräver, att ta bort den olovliga delen av sin uteservering, är ingenting de övriga partierna ser någon som helst mening med.

Det är Sverigedemokraternas mening att regler är till för att följas och vi bör ge våra hårt arbetande tjänstemän vårt fulla stöd i att upprätthålla de kommunala bestämmelserna.

Vi föreslår att avslå kontorets förslag till beslut ”att göra en avvikelse kring bestämmelserna” och att Offside Sportsbar i Södertälje AB omedelbart skall avlägsna den del av sin uteservering som är av nuvarande bestämmelser otillåten.

Då vårt förslag inte fick gehör lämnar vi därför in en reservation till tekniska nämndens beslut i ärende TN-2018-00435

 

 

 

Joachim Hagström

Ledamot Tekniska nämnden
2018-06-04