SD säger nej till fler ensamkommande i Nykvarn | Sverigedemokraterna i Södertälje

SD säger nej till fler ensamkommande i Nykvarn

Kommunfullmäktige i Nykvarn beslutade den 12 februari att teckna en överenskommelse med Migrationsverket avseende nio boendeplatser för så kallade ensamkommande barn i åldrarna 15-17 år. Detta innebär en utökning med fyra platser jämfört med tidigare beslutade fem.

Som skäl till utökningen hänvisas till Migrationsverkets höstprognos, där det förutses en ”betydande ökning” av antalet ”ensamkommande asylsökande barn”. Sverigedemokraterna reserverade sig i fullmäktige som enda parti mot beslutet i fråga.
SD menar att det finns all anledning att problematisera frågan, inte minst vad avser begreppet ”ensamkommande barn”. I praktiken har det visat sig att antalet barn, minderåriga under 18 år, är i en klar minoritet av den aktuella kategorin ensamkommande.
Enligt en undersökning gjord av rättsmedicinska institutet och justitieministeriet i Danmark och som redovisas av Merit Wager i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 5 oktober 2014 var 51 procent – 327 av 637 – av ensamkommande asylsökande som kom till ett danskt asylcenter 2011-2012 inte minderåriga utan över 18 år. http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna_3981601.svd
En liknande undersökning omfattande de första fyra månaderna 2013 visade att endast en av fyra ensamkommande (75 procent) var minderårig.
Det finns knappast något som tyder på att förhållandena i Sverige och Danmark, två länder som uppvisar stora likheter i de flesta avseenden, skulle vara särskilt olika. 7049 ensamkommande personer sökte asyl i Sverige 2014 enligt Migrationsverket. Om vi tillämpar de danska siffrorna på Sverige innebär det enligt Wager att 5287 inte var minderåriga, medan bara 1762 var det.
Det innebär att de flesta som kommer hit som ”barn” i själva verket är vuxna, vilket är rent bedrägeri som givetvis inte skall uppmuntras!
Vi kan heller inte se bara till det faktiska antalet ensamkommande utan måste också räkna med att dessa kommer att generera anhöriginvandring av ganska omfattande art. Vi bör fråga oss: hur skall de nyanlända kunna integreras i det svenska samhället, få bostäder, arbeten, fritidssysselsättningar med mera?
Om vi verkligen menar allvar med vår vällovliga föresats att hjälpa människor i nöd bör vi satsa radikalt mer resurser på att hjälpa människor på plats i exempelvis flyktingläger. På så sätt hjälper vi människor i verklig nöd och inte bara de relativt välbeställda individer som har råd att ta sig till Sverige – ensamkommande eller ej.

PATRICK CLAESSON (SD)
ledamot i Nykvarns KF

TOMMY HANSSON (SD)
ledamot i Södertäljes KF